EN DE

Dokumenty

Walne Zebranie 17 września 2011

Przewodnicząca : ALINA MUZIOŁ-WĘCŁAWOWICZ Sekretarz: NATALIA SZWARC-GOSIEWSKA
Członkowie Komisji: DOROTA CHUDOWSKA-RĄCZKA, LESZEK KRZYKOWSKI, MAGDALENA REMBEZA
Współpraca: DAGMARA MLICZYŃSKA-HAJDA

 

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji za okres: od 28 listopada 2010 r. do 16 września 2011r.http://www.fr.v4.pl/images/dokfr/wz20110917/WZ_20110917_Zarzad_sprawozdanie.pdf

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji za okres: od Walnego Zebrania w dniu 27 listopada 2010 r. do 16 września 2011 r.   http://www.fr.v4.pl/images/dokfr/wz20110917/WZ_20110917_KomRewiz_sprawozdanie.pdf

Lista Obecności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji zwołanym do Warszawy 17 września 2011 r.  http://www.fr.v4.pl/images/dokfr/wz20110917/WZ_20110917_ListaObecnosci.pdf

Protokół Komisji Mandatowej z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji w dniu 17 wrze?nia 2011 r.   http://www.fr.v4.pl/images/dokfr/wz20110917/WZ_20110917_KomMandat_protokol.pdf

Protokół Komisji Wnioskowej z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji w dniu 17 września 2011 r.  http://www.fr.v4.pl/images/dokfr/wz20110917/WZ_20110917_KomWniosk_protokol.pdf

Protokół Komisji Skrutacyjnej z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji w dniu 17 września 2011 r.  http://www.fr.v4.pl/images/dokfr/wz20110917/WZ_20110917_KomSkrutac_protokol.pdf

Uchwały Nr 1 - 18 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji z dnia 17 września 2011 r. w sprawie:  http://www.fr.v4.pl/images/dokfr/wz20110917/WZ_20110917_uchwaly.pdf
01. przyjęcia porządku obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.
02. wyboru przewodniczącego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.
03. wyboru sekretarza Walnego Zebrania Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.
04. powołania Komisji Mandatowej.
05. powołania Komisji Wnioskowej.
06. powołania Komisji Skrutacyjnej.
07. udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.
08. odwołania Prezesa i Zarządu Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.
09. odwołania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.
10. przyjęcia trybu głosowania w wyborach władz stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.
11. ustalenia liczby członków Zarządu Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.
12. wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.
13. wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.
14. utrzymania dwuosobowego składu komisji statutowych.
15. wyboru Komisji Rewizyjnej.
16. wyboru Rady Programowej.
17. uznania uchwały Walnego Zebrania z dnia 27 listopada 2010 r., dotyczącej zmiany siedziby Stowarzyszenia za podjętą niezgodnie ze Statutem.
18. upoważnienia Zarządu do podjęcia działań w celu odzyskania od kol. A. Czyżewskiej-Lach dokumentacji Stowarzyszenia. 

« Powrót