EN DE

Publikacje

Podsumowanie seminarium w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

 Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem seminarium, które odbyło się w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 19 marca 2014 roku. Autorem podsumowania jest Pani Aleksandra Jadach-Sepioło- członek Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.

Konferencja w MIiR „Stan prawny i potrzeby zmian legislacyjnych w celu umożliwienia prowadzenia kompleksowych działań rewitalizacyjnych”, 19-03-2014

Członkowie Forum Rewitalizacji wzięli udział w zorganizowanym 19 marca 2014 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju seminarium roboczym poświęconym ocenie stanu prawnego i potrzeb zmian legislacyjnych w celu umożliwienia prowadzenia kompleksowych działań rewitalizacyjnych. Seminarium otworzył wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski wskazując na potrzebę szerokiej debaty nad prawnymi uwarunkowaniami realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Następnie zaprezentowano dwa projekty aktów prawnych dotyczących zagadnień rewitalizacyjnych: tezy do Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego oraz projekt ustawy o rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz zmianie niektórych innych ustaw. Dalsza dyskusja podzielona została pomiędzy trzy bloki tematyczne z wprowadzeniami ekspertów Forum: „Uregulowanie rewitalizacji jako elementu polityki rozwoju gminy”, „Programy rewitalizacji”, „Finansowanie rewitalizacji”. Dyskusję rozpoczął Piotr Lorens wypowiedzią o celu i roli regulacji ustawowej.
Podjęto wiele zagadnień, głównie dotyczących zapisów pojawiających się we wspomnianych projektach aktów prawnych. Przedyskutowano potrzebę zaliczenia rewitalizacji do zadań własnych formułując istotne argumenty za tym rozwiązaniem, przywołujące głównie kwestionowanie przez organy nadzoru finansowego (RIO) wspierania przez gminy działań rewitalizacyjnych prowadzonych przez właścicieli nieruchomości na terenach rewitalizowanych. Przywołano przypadek Sopotu, gdzie nie zakwestionowano wsparcia, jednak ze względu na zabytkowy charakter obszaru. W tym kontekście wydaje się warte rozważenie także wprowadzenie ustawowego dopuszczenia dotacji na potrzeby wspierania działań rewitalizacyjnych.
W kontekście propozycji obu projektowanych aktów prawnych przedyskutowano także możliwość przypisania rewitalizacji miast atrybutu celu publicznego. Obok wielu argumentów za, pojawiły się również głosy sugerujące potrzebę dokładnego zdefiniowania zakresu działań i/lub charakteru obszaru rewitalizowanego, aby regulacja nie spotkała się z ograniczeniami organów nadzoru finansowego w odniesieniu do wywłaszczeń na terenach rewitalizowanych.
Podkreślono znaczenie partycypacji społecznej w rewitalizacji, chociaż nie padły jednoznaczne głosy co do zakresu regulowania jej w formie ustawowej. Dalszej analizy wymaga także powiązanie rewitalizacji z aktami planowania przestrzennego oraz wkomponowanie rewitalizacji do polityki rozwoju – głównie w kontekście mechanizmów finansowania, a zwłaszcza zasygnalizowanego kilkukrotnie komponentu krajowego. Kilkukrotnie powracała wyrażana w dyskusji potrzeba tworzenia różnych systemów finansowania rewitalizacji, znaczenia i formuły komponentu krajowego. Podkreślano fundamentalną zasadę, że finansowanie przez podmioty prywatne na terenach zdegradowanych jest trudniejsze, droższe i wymaga wkładu sektora publicznego, by przyciągnąć prywatny kapitał.
 

Opracowała: Aleksandra Jadach-Sepioło
 

« Powrót