EN DE

Dokumenty

Uwagi SFR do projektu Kodeksu Budowlano- Urbanistycznego

Zapraszamy do zapoznania się z uwagami członków SFR dotyczącymi projektu Kodeksu Budowlano- Urbanistycznego:

Lublin, dnia 07.07.2014


Do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa
Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do wcześniej przesłanych uwag Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji do tez Kodeksu, wnoszę o wykreślenie Rozdziału 9 „Polityka przestrzenna i jej realizacja na obszarach rewitalizacji” z projektu Kodeksu Budowlano-Urbanistycznego.
UZASADNIENIE: Rewitalizacja nie może być traktowana jako działanie wyłącznie inwestycyjne, a inwestycje realizowane w ramach programów rewitalizacji mogą być z powodzeniem realizowane na zasadach ogólnych. Ustalenia dotyczące planowania przestrzennego zawarte w projekcie Kodeksu także nie mogą uwzględniać wielu aspektów kluczowych dla rewitalizacji, z uwagi na przyjęte ograniczenie planowania do roli usługi dla inwestorów. Skoro rewitalizacja ma być definiowana w odrębnych przepisach, to w nich również powinny znaleźć się ustalenia zasad jej programowania i realizacji, bez uszczerbku dla zintegrowanego charakteru tego typu interwencji.
Jednocześnie wnoszę o rozszerzenie art. 60. § 2, o objęcie obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp):
 zabytkowych zespołów urbanistycznych (i innych kompleksów historycznych), objętych obszarowym wpisem do rejestru zabytków;
UZASADNIENIE: Mpzp jest jedynym narzędziem umożliwiającym ich przekształcanie z dostosowaniem do współczesnych potrzeb, a jednocześnie z zachowaniem ich walorów historycznych, a tym samym spełnienie wymogu ochrony przedmiotu wpisu;
 obszarów rewitalizacji, z zastrzeżeniem, by vacatio legis dla tego obowiązku ustalić na okres 10 lat.
UZASADNIENIE: Mpzp jest w rewitalizacji ważnym narzędziem programowania i koordynacji zmian, określa wizję docelową mobilizującą lokalnych partnerów i gwarantuje przewidywalność zmian dla wszystkich stron tego procesu. Dotychczasowe propozycje zapisu rozdziału 9. ustanawiały domyślną obligatoryjność opracowania mpzp dla obszarów rewitalizowanych, a więc ta propozycja byłaby jedynie konsekwencją wykreślenia tego rozdziału. Propozycja tak długiego okresu vacatio legis wynika z utrudnień dotyczących stanów prawnych nieruchomości (zwłaszcza „porzuconych”), często występujących w rewitalizowanych obszarach, których ustalenie wiąże się z przewlekłymi postępowaniami sądowymi. Ważne byłoby równoczesne uznanie obowiązujących i realizowanych programów rewitalizacji za
wystarczająca podstawę koordynacji inwestycji budowlanych i innych działań do czasu spełnienia tego warunku. Aktualnie obowiązujące programy rewitalizacji, nawet jeśli nie są wsparte mpzp, stanowią zapis wielostronnie uzgodnionych zasad i kierunków interwencji, traktowanych przez wielu partnerów prywatnych jako wyjściowe dla określania własnych zamierzeń, a więc zmiany w tym zakresie powinny wynikać raczej z zaawansowania zmian niż z przyczyn formalno-prawnych. Wprowadzenie wymogu opracowania mpzp dla rewitalizacji bez vacatio legis doprowadziłoby do wyhamowania już zaawansowanych procesów poprawy i ograniczyłoby wykorzystanie przewidywanego wsparcia publicznego (w tym: środków unijnych i Narodowego Planu Rewitalizacji). Choć wiele zabytkowych zespołów urbanistycznych jest jednocześnie obszarami rewitalizacji, tak długie vacatio legis nie byłoby wskazane w przypadku obszarów nie objętych rewitalizacją, a więc nie „wykluczonych” z procesu przekształceń przestrzeni.
Załączam jednocześnie pliki zawierające:
 treść rozdziału 9 projektu Kodeksu z naniesionymi zastrzeżeniami naszego środowiska do zaproponowanych zapisów oraz
 referat „Bariery systemowe rewitalizacji”, wygłoszony na II Kongresie Rewitalizacji w 2012 roku, który określa kierunki pożądanych w tym zakresie działań legislacyjnych, w dużej części wychodzących poza przyjętą dla Kodeksu materię prawną..
Mam nadzieję, że powyższe uwagi spotkają się z Państwa zrozumieniem i akceptacją.
 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji,
Ewa Kipta
Prezes Stowarzyszenia
Forum Rewitalizacji

« Powrót