EN DE

Definicje

Regulacje prawne

 Obecnie regulacje prawne istotne z punktu widzenia rewitalizacji obejmują:
 

 * Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20062271658
 

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627
 

* Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900320191

* Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101490996

* Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101020651
 

* Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowani nieruchomości przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej


http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940790363
 

* Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717
 

* Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960900405
 

* Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami


http://www.zabytki.pl/sources/prawo/ustawa.html
 

* Pomoc publiczna w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/strony/pomoc%20publiczna%20rpo.aspx

(w tym rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z 9.06.2010 - w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych)


* Założenia do projektu ustawy o rewitalizacji obszarów miejskich. Ministerstwo Infrastruktury, Departament Ładu Przestrzennego, Wydział Rozwoju Miast [17.12.2004]

 

* Tezy do projektu ustawy o rewitalizacji obszarów miejskich. 2003. Urbanista, 8, s. 48-50.


* Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. z 2004 roku, Nr 166, poz.1745),
Dział VI, Rozdział 6.3, Działanie 3.3 - Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe;

* Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, stanowiące załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. z 2004 roku, Nr 200, poz. 2051),
Priorytet 3, Działanie 3.3 - Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich,
Poddziałanie 3.3.2 Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych.

* Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007 - 2013. W odróżnieniu od Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006, który jest dokumentem programującym wykorzystanie przez Polskę funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, Narodowy Plan Rozwoju (NPR) na lata 2007-2013 będzie strategią obejmującą całokształt działań rozwojowych kraju, bez względu na pochodzenie środków finansowych. Tak więc poza przedsięwzięciami współfinansowanymi z budżetu UE, uwzględnione w niej zostaną działania finansowane wyłącznie z zasobów krajowych.

 

« Powrót