EN DE

Laur (eaci) rewitalizacji

Prezentacje: Młodzi dla Rewitalizacji 2009

"Nowa Huta rozpaczliwie potrzebuje zmian, ale nie takich , które ograniczają się o wymiany nawierzchnii chodnika, tylko konkretnych i prawdziwie planistycznych" - Marta Kurek, laureatka Laur Rewitalizacji 2009 w kategorii Młodzi dla Rewitalizacji - praca dyplomowa.

 Lublin jest miastem posiadającym znaczny potencjał rozwojowy, ale jednocześnie także spore potrzeby doinwestowania. Przekształcenia i pobudzenia (przebudzenia) wymaga znaczna część miasta, zarówno zniszczone centrum jak i dzielnice peryferyjne." - Aleksandra Miastowska, laureatka Laur Rewitalizacji 2009 w kategorii Młodzi dla Rewitalizacji - praca dyplomowa.

Zapraszamy do lektury, wypowiedzi naszych młodych laureatów.


*******

Marta Kurek:
"Czym jest Nowa Huta? To nie tylko niechciana część Krakowa, nie tylko miasto budowane w epoce socrealizmu i odające część niezwyciężonej idei Lenina. To nie tylko zbiorowisko ludzi wyrwanych 60 lat temu gwałtem ze swego środowiska naturalnego i przeniesionych w nowo powstającą przestrzeń. Nowa Huta nie jest tylko pomnikiem walczących i ginących w imię wielkich słów. Nie jest obrazem martyrologii, który należy spetryfikować w obecnej formie.

Nowa Huta to organizm zmieniający się, tętniący życiem i pochłaniający energię, a jednocześnie zagubiony gdzieś miedzy przeszłością, teraźniejszścią i przyszłością.

Potrzeba zrozumienia Nowej Huty i zaproponowanie takiego rozwiązania, które byłoby godne tego niezwykłego miejsca, to powody powstania niniejszego dyplomu. Głownym celem projektu jest wprowadzenie Nowej Huty w XXI wiek i zakończenie pewnego etapu zaniechania, w którym obecnie się znajduje, poprzez scalenie najważniejszej osi kompozycji miasta Alei Róż"

Wysoko oceniona praca za poziom merytoryczny, kompetentne i realistyczne propozycje rozwiązań planistycznych oraz autentyczny związek z miejscem tematu. Istotne opracowanie dla konkursu ideowego przy opracowywaniu koncepcji zagospodarowania przestrzeni na osi Alei Róż i Placu Centralnego uznane przez Urząd Miasta Krakowa (20.11.2009).

*******

Aleksandra Miastowska:
"Miasta ulegają stałym przeobrażeniom, rozrastają sie i mają coraz poważniejsze trudności w sprawnym funkcjonowaniu. Zmienia się ich struktura, a wraz z nią rola i prestiż poszczególnych dzielnic. Powstają nowe centra biznesu, życie zaczyna koncentrować się w innych przestrzeniach. Miejsca będące jeszcze niedawno świadectwem świetności miejskich ośrodków, jako zabytkowe europejskie starówki, czy przemysłowe kompleksy doby industrializacji, dziś stanowią nierzadko jeden z najpoważniejszych problemów, z jakimi zmierzyć się muszą lokalne władze"

"Społeczne, gospodarcze oraz funkcjonalne przemiany przestrzeni miejskiej często są procesem spontanicznym. Niejednokrotnie są to zjawiska negatywne, oznaczające po prostu degradację ośrodka."

W warunkach lubelskich niewielu aktorów partycypuje w programach rewitalizacji. O grupy bardziej aktywnej i skorej do współpracy należą organizacje pozarządowe. Dominuje jednak nieinteraktywny styl zarządzania, który nie skłania społeczności lokalnej do zainteresowania się tematem, nawet gdy ten bezpośrednio ich dotyczy. Niski stopień uczestnictwa jest jednak spowodowany nie tylko niechęcią lokalnej społeczności (mieszkańców i przedsiębiorców) do angażowania się w działania na rzecz okolicy, lecz jest też skutkiem nieefektywnej polityki władz lokalnych w tym zbyt słabej promocji samego programu. Rewitalizacja jest z definicji procesem uspołecznionym, czyli wymagającym zaangażowania wielu grup spolecznych"

 

Ciekawe zbadanie realizowanego w Lublinie modelu polityki miejskiej w zakresie rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania społeczności lokalnej. Zaangażowanie emocjonalne i rodzinne nie przeszkadza w analizie realnej sytuacji a pomaga we wnikliwej obserwacja miasta. Analiza przygotowana kompetentnie i logicznie. Dobre przygotowanie merytoryczne i ciekawe profesjonalne spojrzenie na realizowany model partnerski w polityce miejskiej.


*******
Agata Wrońska:

"Słowo Rewitalizacja – znajdziemy kilka różniących się drobnymi szczegółami definicji tego określenia. Rewitalizacja rozumie się przez to podejmowany w interesie publicznym kompleksowy proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, łączący działania techniczne z działaniami na rzecz rozwiązania problemów społecznych oraz z programami ożywienia gospodarczego, mający na celu wprowazenie danego obszaru ze stanu kryzysowego, przywrócenie obszarowi jego funkcji i stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem jego charakterystycznych cech endogenicznych"

"Celem mojej pracy jest zwrócenie uwagi mieszkańcom miasta Bydgoszczy na rzeką Brdą oraz kanał Bydgoski. Przez pogarszający się stan wód oraz zanikający transport wodny spowodował pod koniec XX wieku że mieszkańcy odwrócili się od rzeki. Dzięki poprawie jakości życia mieszkańców przez wprowadzenie ogólnodostępnych terenów rekreacji wodnej i lądowej połączonej z funkcjami usługowymi i kulturalnymi oraz miejsca odpoczynku przyjaznego dla człowieka. Pragnelabym stworzyć wizerunek nowy miasta przyjaznego wodzie, które zostanie zauważone i zacznie przyciągać turystów i miłośników pływania z różnych zakątków Europy i nie tylko"

 

Koncepcja wrażliwa na realizm, potrzeby lokalne i ciekawie zaprezentowany projekt. Ciekawe wyzwanie projektowe. Wielowątkowe studium przekształceŃ określonego obszaru. Interesujace studium ukształtowania przestrzeni zawierająca ciekawa autorska propozycja. Aktualnie władze miejskie wdrażają kompleksowy projekt rewitalizacji układu Kanału Bydgoskiego.


 

« Powrót