EN DE

Publikacje

BIBLIOGRAFIA REWITALIZACJI

Bibliografia:

1. Asanowicz A., 2006, Komputerowe narzędzia w rewitalizacji miasta [w:] Problemy rewitalizacji

w gospodarce przestrzennej XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania,

Białystok.

2.Andrukiewicz M., 2009, Prezentacja fundacji i stowarzyszenia Być Razem, materiały konferencji

„Rewitalizacja po ludzku”, materiał powielany, Urząd Miasta Łodzi

3.Bauman Z., 2005, Razem. Osobno, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

4.Broda M., Wańkowicz W., 2004, Badania społeczne w zarządzaniu rewitalizacją, [w:] Gospodarowanie

przestrzenią w miastach, Kwartalnik Problemy Rozwoju Miast nr 3-4, Instytut Rozwoju Miast,

Kraków.

5.Chabierska H., Radomska A., 2003, Realizacja programu zabytkowego centrum miasta, materiał

powielany, Urząd Miasta, Sopot.

6.Chmielewski J.M., 2007, Lokalny Program Rewitalizacji - problemy wdrażania, [w:] Rewitalizacja

miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, Wydawnictwo Urbanista, Warszawa.

7.Chudowska D., 2008, Częstochowa – monografia rewitalizacji, materiały Projektu Badawczego

„Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego

oraz czynnik zrównoważonego rozwoju”, maszynopis, Kraków.

8.Czyżewska A., 1998, Rewitalizacja Zabytkowego Centrum Sopotu, [w:] Świat Nieruchomości nr 23,

Kraków.

9.Czyżewska A., 2001, Sopot – program rewitalizacji zabytkowego centrum, [w:] Problemy rewitalizacji

Żyrardowa – Prawne unormowanie rewitalizacji, Forum Rewitalizacji, Żyrardów.

10.Czyżewska A., 2009, Raport dla programu REURIS, Urząd Miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz.

11.Czyżewska A., Poczobut J., Skalski K. 2007, Raport ewaluacyjny w zakresie projektów

rewitalizacyjnych realizowanych w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju

regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami

dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,

maszynopis, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.

12.Czyżewska A., Muzioł-Węcławowicz A. (red.), 2008, Rozpoznanie i ocena podjętych po 1990 roku,

ważniejszych działań rewitalizacyjnych z punktu widzenia podstaw prawnych, procedury

decyzyjnej i procesu realizacyjnego, a także najistotniejszych przeszkód utrudniających

ich realizację, materiały Projektu Badawczego „Rewitalizacja miast polskich jako sposób

zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju”,

maszynopis, Kraków.

Dwadzieścia lat sopockiego samorządu 1990-2010, 2010, Wygrana Szansa, Sopot.

13.Gałązka A., Jadach-Sepioło A., 2008, Przegląd defi nicji i uporządkowanie pojęć stosowanych

w literaturze i praktyce dla określenia różnych elementów i aspektów procesów rewitalizacji,

materiały Projektu Badawczego „Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa

materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju”, maszynopis, Kraków.

14.Jeżak J., 2004, Rewitalizacja terenów miejskich w kontekście produktywności przestrzeni [w:]

Gospodarowanie przestrzenią w miastach, Kwartalnik Problemy Rozwoju Miast nr 3-4 Instytut

Rozwoju Miast, Kraków.

15.Kiaupiene J., Zakrzewski A., 2008, Unie polsko-litewskie – próba nowego spojrzenia w: Studia

i Materiały Trybunału Konstytucyjnego Lex est Rex in Polonia et Lithuania, t. XXVII,

Warszawa.

16.Kipta E., 2008, Rewitalizacja w Lublinie w latach 1990-2008, materiały Projektu Badawczego

„Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego

oraz czynnik zrównoważonego rozwoju”, maszynopis, Kraków.

17.Komża J., 2008, Rewitalizacja Żyrardowa, materiały Projektu Badawczego „Rewitalizacja

miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik

zrównoważonego rozwoju”, maszynopis, Kraków.

18.Kowalska E., 2008, Monografi a – Łódź materiały Projektu Badawczego „Rewitalizacja miast polskich

jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego

rozwoju”, maszynopis, Kraków.

19.Kulpa-Jarocka G., 1999, Szczecińskie kwartały, MIASTO, Nr 7-8, s. 3.

20.Kulpa-Jarocka G., 2008, Podsumowanie działań w zakresie procesów rewitalizacji w Szczecinie,

materiały Projektu Badawczego, „Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania

dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju”, maszynopis,

Kraków.

21.Kwaśniewski A., 2007, Architektura – urbanistyka - krajobraz Dzierżoniowa międzywojennego:

Przemiany i ich kontekst, [w:] Dzierżoniów. Wiek miniony. Materiały pokonferencyjne, red.

22.Ligarski S. i Przerwa T., Wyd. IPN, Wrocław

23.Kwiecień M., 2008, Dzierżoniów – monografi a rewitalizacji, materiały Projektu Badawczego

„Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego

oraz czynnik zrównoważonego rozwoju”, maszynopis, Kraków.

24.Lichfield N., 1970, Evaluation methodology of urban and regional plans: A review, [in:] Regional

Studies: The Journal of the Regional Studies Association, Volume 4, Number 2.

25.Lorens P., Stieler E., Czyżewska A., 1998, Studium przekształceń i inwestycji na rewitalizowanym

obszarze centrum Sopotu, maszynopis, Sopot.

26.Lorens P., 2001, Rewitalizacja frontów wodnych nadmorskich miast portowych, Politechnika

Gdańska, Gdańsk.

27.Lorens P., 2008, Monografi a miasta Sopot, materiały Projektu Badawczego „Rewitalizacja

miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik

zrównoważonego rozwoju”, maszynopis, Kraków.

28.Lorens P., Martyniuk-Pączek J., 2009, Miasto - metropolia - region, Wybrane zagadnienia rewitalizacji

miast, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.

29.Lorens P., 2010, Rewitalizacja miast. Planowanie i realizacja, Politechnika Gdańska, Gdańsk.

Lubelska Pracownia Urbanistyczna, 1995, Stare Miasto w Lublinie. Zarys uwarunkowań i możliwości

rewitalizacji, Zarząd Miasta Lublina, Lublin.

30.Żangowski L., Podbrez L., 2007, Charakterystyczne elementy procesu rewitalizacji w Poznaniu, [w:]

Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, Wydawnictwo Urbanista, Warszawa.

31.Marzęcki W., 2002, Ciągłość kulturowa w kształtowaniu przestrzeni miejskiej. Charakterystyka

i metoda oceny jakości i zmienności tej przestrzeni, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki

Szczecińskiej, Szczecin.

32.Marzęcki W., Sokołowski R., 2002, Diagram Ciągłości Przestrzennej - instrukcja obsługi programu

komputerowego, CD ROM, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin.

33.Mliczyńska-Hajda D., 2008 a, Opracowanie zakresu i przygotowanie propozycji metody badań

wybranych miast polskich. materiały Projektu Badawczego „Rewitalizacja miast polskich jako

sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego

rozwoju”, maszynopis, Kraków.

34.Mliczyńska-Hajda D., 2008 b, Zakres i metoda badania rewitalizacji w miastach. Ekspertyza.

materiały Projektu Badawczego „Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania

dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju”, maszynopis,

Kraków.

35.Mliczyńska-Hajda D., 2008 c, Badanie rewitalizacji w Dzierżoniowie. Raport z badania.

materiały Projektu Badawczego „Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania

dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju”, maszynopis,

Kraków.

36.Muzioł-Węcławowicz A., 2009, Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich, [w:] Jarczewski W. (red.),

Przestrzenne aspekty rewitalizacji - Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe

i powojskowe, seria Rewitalizacja miast polskich, tom 4, Instytut Rozwoju Miast, Kraków,

s. 23-87.

37.Nijkamp P., van der, Burch M., Vindigni G., 2002, A comparative institutional evaluation of publicprivate

partnerships in Dutch urban land-use and revitalisation, Urban Studies nr 39 (10),

SAGE, s. 1865-1880.

38.Palicki S., 2007, Metoda prospektywnej oceny następstw rewitalizacji obszarów miejskich, Akademia

Ekonomiczna w Poznaniu, maszynopis, Poznań.

39.Poczobut J., 2004, Rewitalizacja zabytkowych zespołów zabudowy mieszkaniowej na przykladzie

małych miast Polski północnej wobec zasad zrównoważonego rozwoju, Politechnika Gdańska,

maszynopis, s. 216, Gdańsk.

40.Poczobut J., 2008, Ustka, materiały Projektu Badawczego „Rewitalizacja miast polskich jako sposób

zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju”,

maszynopis, Kraków.

41.Podbrez L., 2008, Rewitalizacja miast polskich - uproszczona monografi a miasta Poznania, materiały

Projektu Badawczego „Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa

materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju”, maszynopis, Kraków.

42.Podemski K., 2005, Terenowe konsultacje społeczne poświęcone wyborowi obszarów do rewitalizacji

w Poznaniu, Qmarket Research, Poznań.

43.Podemski K., 2006, Społeczny Portret Śródki – Badanie na potrzeby programu rewitalizacji

Poznania, Qmarket Research, Poznań.

44.Podemski K., 2008, Społeczny Portret Zespołu Urbanistycznego Maxa Johowa (d. Johow Gelände)

na terenie azarza. Badania na potrzeby programu rewitalizacji miasta Poznania, Qmarket

Research, Poznań.

45.Podręcznik Rewitalizacji, Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów

rewitalizacji, 2003, GTZ Gesellschaft für Technische Zuzammenarbeit i Urząd Mieszkalnictwa

i Rozwoju Miast, Warszawa.

46.Przewodnik dotyczący kryteriów planowania oraz zarządzania projektami dotyczącymi obszarów

miejskich, po-przemysłowych i po-wojskowych w ramach Zintegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego fi nansowanego ze środków funduszy strukturalnych,

2004, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, (dokument roboczy), Warszawa.

47.Raport z badań: Sopot i jego mieszkańcy – analiza socjologiczna, 1993, Pracownia Badań

Społecznych, materiał powielany, Sopot.

48.Raport z badania „Sopot – problematyka miasta i jego funkcjonowanie”, 2002, Pracownia Badań

Społecznych, materiał powielany, Sopot.

49.Raport z badania „Sopot w oczach mieszkańców”, 2006, Pracownia Badań Społecznych, materiał

powielany, Sopot.

50.Raport z konsultacji społecznych, 2009, Studio Reklamy i Promocji – Pomorska Pracownia Badań

Społecznych, materiał powielany, Sopot.

51.Rewitalizacja Starego Kanału Bydgoskiego – konsultacje społeczne, 2009, Pracownia Analiz

Społecznych i Rynkowych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

52.Rocznik Dzierżoniowski, 2006, 2007, wyd. Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa, Dzierżoniów.

53.Sawicki P., 2003, Metoda oceny jakości systemu transportowego z zastosowaniem teorii zbiorów

przybliżonych, Politechnika Warszawska, Warszawa.

54.Siemiński W., Topczewska T., 2008, Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych

w ramach Działania 3.3. „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe”

ZPORR. Wnioski na przyszłość, materiał powielany, Warszawa.

55.Skalski K., 1996, O budowie systemu rewitalizacji dawnych dzielnic miejskich, Wydawnictwo KIN,

Kraków.

56.Skalski K., (red.), 1998, Vademecum rewitalizacji dawnych dzielnic mieszkaniowych, wyd.I, CHF,

Warszawa, wydania następne - Forum Rewitalizacji, 2000-2004, Kraków.

57.Społeczna strategia rewitalizacji. Raport z badania, 2009, Media-Tor, Łódź.

58.Społeczne uwarunkowania rewitalizacji Parku nad Starym Kanałem w Bydgoszczy, 2009, Pracownia

Analiz Społecznych i Rynkowych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

59.Staniszkis J., 2006, O władzy i bezsilności, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

60.Stieler E., Lorens P., Czyżewska A., 1998, Studium przekształceń i inwestycji na rewitalizowanym

obszarze centrum Sopotu, materiał powielany, Urząd Miasta, Sopot.

61.The Mid Term Evaluation of Structural Fund Interventions – URBAN, 2002, Working Paper No

8 b, The 2000-2006 Programming Period: Methodological working papers, Commission of the

European Community, Brussels.

62.Topczewska T., Bartoszewicz D., Donimirska K., Siemiński W., 2005, Rewitalizacja miast. Działania

samorządów lokalnych, IGPiK, Warszawa.

63.Wańkowicz W., 2007, Plany Rewitalizacji - miejsce w systemie zarządzania miastem, [w:]

Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, Wydawnictwo Urbanista,

Warszawa.

64.Wierzbicka I., 2008, Monografia programu rewitalizacji w mieście Płocku, materiały Projektu

Badawczego „Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego

i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju”, maszynopis, Kraków.

65.Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących

mieszkalnictwa, 2008, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, dokument Rządu

RP - Minister Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

66.Zaniewska H. (red.), 2005, Mieszkania dla ubogich w zrównoważonym rozwoju miast, Instytut

Rozwoju Miast, Kraków.

67.Zaniewska H., Kowalewski A.T., Thiel M., Barek R., 2008, Zrównoważony rozwój osiedli i zespołów

mieszkaniowych w strukturze miasta. Kryteria i poziomy odpowiedzialności. Instytut Rozwoju

Miast, Kraków.

 

 

« Powrót