EN DE

Konferencje

PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA FORUM REWITALIZACJI
ZWOŁANEGO W WARSZAWIE 8 GRUDNIA 2012 R.
 

Zebranie zwołano w pierwszym terminie na godzinę 10:00, w drugim terminie na 10:30. Z powodu braku kworum (opóźnienia komunikacji kolejowej) zebranie rozpoczęto o godzinie 11.30.

Prezes Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji Ewa Kipta otworzyła zebranie, zwołane zgodnie z par. nr 17-19 Statutu Stowarzyszenia, następnie przedstawiła proponowany porządek zebrania oraz zapytała o propozycje poprawek i zmian w porządku obrad. Swoją propozycję zmian zgłosiła p. Dagmara Mliczyńska-Hajda, proponując by pomiędzy punktem 10 (Podjęcie uchwały o udzielenie Zarządowi absolutorium) a 11 (Podjęcie uchwały o uzupełnieniu składu Zarządu do 7 osób i potraktowaniu Zebrania jako Zebranie Wyborcze) porządku obrad zebrania omówić najpierw punkt 15 (Dyskusja programowa). Za przyjęciem zmiany w porządku obrad głosowało 13 osób uprawnionych, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów sprzeciwu (uchwała nr 1). Tym samym zebrani przyjęli następujący porządek obrad :

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków SFR
2. Przyjęcie programu obrad
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Wnioskowej i Skrutacyjnej
5. Przyjęcie protokołu Komisji Mandatowej
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności od 17 września 2011r. do 7 grudnia 2012r.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu i Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
10. Podjęcie uchwały o udzielenie Zarządowi absolutorium
11. Dyskusja programowa (proponowane tematy: przygotowanie do nowej perspektywy budżetowej UE, szkolenia i studia podyplomowe, konferencje)
12. Podjęcie uchwały o uzupełnieniu składu Zarządu do 7 osób i potraktowaniu Zebrania jako Zebranie Wyborcze
13. Zgłaszanie, przedstawianie kandydatur i programu działania kandydatów
14. Wybory uzupełniające skład Zarządu Stowarzyszenia
15. Przedstawienie propozycji zmian w statucie Stowarzyszenia
16. Wolne wnioski
17. Komunikaty
18. Zamknięcie obrad

Zebrani przystąpili do wyboru przewodniczącego i sekretarza zebrania. P. Prezes zgłosiła kandydaturę p. Aliny Muzioł-Węcławowicz na przewodniczącą zebrania i p. Karoliny Kępy na sekretarza. Za wyborem przewodniczącej głosowało 13 osób przy braku głosów wstrzymujących się i głosów sprzeciwu (uchwała nr 2), za wyborem sekretarza zebrania głosowało: 13 osób przy braku głosów wstrzymujących się i głosów sprzeciwu (uchwała nr 3).

Przewodnicząca zebrania p. Alina Muzioł-Węcławowicz objęła prowadzenie Walnego Zebrania
i przystąpiła do realizacji pkt.4 - powołania Komisji Mandatowej, Wnioskowej i Skrutacyjnej. Przewodnicząca zaproponowała, by z uwagi na małą frekwencję powołać trzy komisje w tym samym składzie spośród osób, które nie zamierzają kandydować w ewentualnych wyborach poszerzających skład Zarządu Forum Rewitalizacji. Zgłosili się p. Beata Gawryszewska,
p. Stanisław Wroński oraz p. Dorota Chudowska-Rączka. Przewodnicząca zarządziła zatem głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania w/w Komisji. W wyniku głosowań stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się, podjęto uchwałę o powołaniu Komisji Mandatowej, Wnioskowej i Skrutacyjnej w składzie: p. Dorota Chudowska-Rączka, p. Beata Gawryszewska, p. Stanisław Wroński (uchwała nr 4).

Po wyborze Komisji do pracy przystąpiła Komisja Mandatowa, która stwierdziła, że zebranie odbywa się w drugim terminie. Dalej Komisja stwierdziła, że na sali znajduje się 16 osób, przy czym z prawem głosu przy podejmowaniu uchwał w zebraniu udział bierze 13 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Przewodnicząca spytała, czy ktoś życzy sobie utajnienia głosowań na Walnym Zebraniu. Uczestniczący członkowie opowiedzieli się na głosowaniem jawnym.

Przewodnicząca przekazała głos Prezes Stowarzyszenia p. Ewie Kipcie by przedstawiła sprawozdanie Zarządu. Pani Prezes przedstawiła sprawozdanie (tekst sprawozdania był dostępny
w materiałach Zebrania). Podczas wygłaszania sprawozdania p. Prezes wniosła do tekstu kilka poprawek korygując przede wszystkim ilość uchwał podjętych przez zarząd od czasu ostatniego walnego zebrania na 12 (z 11) oraz liczbę członków zwyczajnych (70) oraz członków wspierających (18). Poprosiła również członków o uzupełnianie na stronie internetowej informacji na temat swoich miast w zakładce „Miasta o sobie”, po czym zapytała o uwagi i pytania do odczytanego dokumentu. Nie było wystąpień w tej sprawie.

Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie sprawozdania dotyczącego bieżącej sytuacji finansowej Stowarzyszenia. W związku z nieobecnością p. księgowej na Walnym Zebraniu głos zabrała Prezes Stowarzyszenia p. Ewa Kipta i omówiła pokrótce sprawozdane finansowe (podstawowe dane finansowe Stowarzyszenia znalazły się w materiałach Zebrania). Prezes Ewa Kipta określiła stan finansowy stowarzyszenia jako bardzo dobry. Lokaty zostały utrzymane, ważniejsze pozycje wydatków w okresie sprawozdawczym to: koszty uczestnictwa w Kongresie Rewitalizacji Miast organizowanym w Krakowie przez Instytut Rozwoju Miast (Forum było współorganizatorem), finansowanie Seminarium w Nikiszowcu oraz comiesięczne koszty biura. Pani Prezes podkreśliła, że kameralne, dobrze zaprogramowane seminarium w Nikiszowcu było dużym sukcesem Forum
i jego głównej organizatorki, p. Dagmary Mliczyńskiej-Hajdy. W sprawozdaniu podkreślono również korzystne warunki finansowe udostępnienia pomieszczenia biura w Lublinie, w bardzo dobrej lokalizacji.

Dalej przewodnicząca poprosiła p. Andrzeja Grudzińskiego o przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Pan A. Grudziński podniósł kwestię braku komunikacji pomiędzy Komisją Rewizyjną a Zarządem FR, Oddziałem Poznańskim i Radą Programową. Zauważył, że plusem w działaniu Zarządu było sprawne zorganizowanie biura w nowym miejscu oraz odnowienie kontaktów pomiędzy Zarządem i członkami zwyczajnymi i wspierającymi. Komisję Rewizyjną satysfakcjonowało też uczestnictwo członków w Kongresach m.in. Kongresie Rewitalizacji Miast, na którym swój dorobek prezentowali członkowie FR. Krytycznie Przewodniczący Komisji ocenił to, że Stowarzyszenie samo nie organizuje takich przedsięwzięć, ale tylko wspiera inicjatywy innych organizacji. Powiedział również, że w minionym roku członkowie Stowarzyszenia nie byli wystarczająco intensywnie informowani o wszystkich ważnych wydarzeniach, podkreślił potrzebę zmian w statucie Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, pozytywnie ocenił stan finansów Forum
i pochwalił Zarząd za oszczędne gospodarowanie środkami. Na zakończenie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. Andrzej Grudziński przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Forum Rewitalizacji.

Przewodnicząca przeszła do omawiania punktu 8 Walnego Zebrania. Pan Krzysztof Skalski zadał pytanie dotyczące przyczyn awarii strony internetowej i tego, czy da się odzyskać dane ze strony WWW. Odpowiedzi udzielił p. Lech Podbrez wyjaśniając, że zakończyła się współpraca
z poprzednim wykonawcą strony. U niego doszło do awarii serwera i nie podjął starań by odzyskać dane Forum znajdujące się na serwerze. Z tego powodu Zarząd rozpoczął współpracę z nową firmą, która zaprojektowała i udostępniła już stronę internetową w nowej szacie. Ponadto p. Lech Podbrez podał aktualny adres strony Forum oraz skrzynki pocztowe Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej. Wspomniał również o tym, że na stronie mają się znajdować zdjęcia z miast członkowskich Forum
i przedstawił dalsze plany rozwoju strony internetowej.

Następnie p. Dagmara Mliczyńska-Hajda zapytała, czy strona internetowa zawsze będzie tylko w języku polskim i czy nie warto by było nawiązać kontaktu z naszymi zagranicznymi partnerami właśnie za pomocą strony internetowej. Pani Dorota Chudowska-Rączka zauważyła, że najpierw musimy odzyskać ważniejsze dokumenty i prezentacje, by było co tłumaczyć.

Ponownie zabrał głos p. Krzysztof Skalski zauważając, że nadal nie uregulowano składek do zagranicznych organizacji i stowarzyszeń partnerskich Forum. Prezes Ewa Kipta stwierdziła, że obecnie kwota zaległości wynosi około 900 Euro. Pani Dagmara Mliczyńska-Hajda oraz
p. Krzysztof Skalski zauważyli, iż ważne dla Forum jest utrzymywanie kontaktów z takimi organizacjami jak np. ISOCARP. W związku z tymi spostrzeżeniami p. Ewa Kipta zapytała zebranych, kto mógłby się zając utrzymywaniem kontaktu z zagranicznymi partnerami oraz tłumaczeniem ważnych dokumentów Forum. Pani Beata Gawryszewska stwierdziła, że znajdzie osoby, które mogłyby się tym zając spośród doktorantów katedry Architektury Krajobrazu SGGW.

Pani Ewa Kipta podniosła kwestię Oddziału Poznańskiego i przesłanego mailem sprawozdania,
w którym Oddział Poznański stwierdził brak istotnych działań. P. Dagmara Mliczyńska-Hajda zauważyła, że od jakiegoś czasu nikt z Oddziału Poznańskiego nie działa w celu propagowania idei Stowarzyszenia i spadła znacznie aktywność członków Oddziału. Prezes Ewa Kipta stwierdziła, że jeżeli chodzi o członków Oddziału Poznańskiego to nie mamy prawa zarzucać im braku zaangażowania. Większość z członków zwyczajnych nie angażuje się, niestety, w organizację przedsięwzięć takich jak seminaria, kongresy, studia podyplomowe. Pani Prezes zauważyła również, że w Stowarzyszeniu panuje przyzwolenie na to by tylko Zarząd uczestniczył
w organizacji przedsięwzięć. W rzeczywistości jako Stowarzyszenie zauważamy, że od jakiegoś czasu jedynie uczestniczymy w przedsięwzięciach organizowanych przez inne organizacje, nie organizując niczego sami.

Pan Krzysztof Skalski przypomniał, że nadal nierozwiązana zostaje kwestia Konkursu Laur Rewitalizacji ogłoszonego przez Forum. Zapytał czy są jacyś kandydaci do konkursu. Pani Prezes Ewa Kipta oświadczyła, że kandydaci z poprzednich lat nadesłali swoje prace i że kwestią rozstrzygnięcia konkursu musi się zająć powołane do tego jury.

Następnie przewodnicząca zebrania, p. Alina Muzioł-Węcławowicz przeszła do kwestii sprawozdania Rady Programowej Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji. Przepraszając za brak sprawozdania pisemnego stwierdziła, że odbyły się dwa spotkania Rady Programowej
i przedstawiła ich ustalenia. Wspomniała o inicjatywie opracowania publikacji Forum na temat kwestii mieszkalnictwa w rewitalizacji. Przewodnicząca wspomniała również o uczestnictwie członków Stowarzyszenia w Kongresie Rewitalizacji Miast i o podnoszonych tam kwestiach mieszkalnictwa w obszarach rewitalizacji. Ponadto przewodnicząca zwróciła uwagę na problem nie obejmowania projektami rewitalizacji całych obszarów, które potrzebują rewitalizacji w trybie pilnym. Wspomniała również o zarządzaniu metropoliami. Przy okazji konferencji w Gdańsku miało miejsce drugie, otwarte spotkanie Rady Programowej. Obecni byli jedynie trzej członkowie Rady i jedna osoba współpracująca przy programie rewitalizacji w Gdańsku.

Pan Krzysztof Skalski zauważył, że bardzo ciekawe było seminarium organizowane przez
p. Grzegorza Lechmana w dniu 26 listopada 2012 r. jako wydarzenie towarzyszące konferencji na temat zarządzania metropoliami XXI wieku. Pan Grzegorz Lechman przedstawił głównie działania w ramach programu rewitalizacji dzielnicy Letnica. Ta rewitalizacja jest przykładem sprawnego działania i dobrej organizacji pracy. Pani Alina Muzioł-Węcławowicz zauważyła, że istotny był udział przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego w seminarium. Po sukcesie rewitalizacji Letnicy rosną szanse, że w nowym RPO przeznaczone zostaną większe środki na rewitalizację w przyszłej perspektywie budżetowej.

Pan Krzysztof Skalski i p. Alina Muzioł-Węcławowicz stwierdzili, że należy odczarować mit niedostępności Gdańska dla mieszkańców innych regionów z powodu remontów kolejowych
i drogowych. Pan Krzysztof Skalski zauważył, że należałoby zorganizować konferencję Forum na terenie Gdańska, połączoną ze zwiedzaniem zrewitalizowanej części miasta.

Następnie głos zabrała p. Dagmara Mliczyńska-Hajda tytułem uzupełnienia sprawozdania Zarządu.
Podniosła kwestię przyszłości finansowania rewitalizacji w polskich miastach. Podała za przykład prowadzone przez siebie na Śląsku rozmowy z urzędnikami Urzędu Marszałkowskiego. Zrelacjonowała, że spośród 60 projektów z dofinansowaniem wybrano 8 miast, a w nich przykłady ciekawych obiektów poddanych niesłusznie rewitalizacji. Urzędnicy wizytowali te miejsca, by zobaczyć skutki swoich decyzji. Później prowadzono rozmowy na temat błędów w przyznawaniu środków na rewitalizację i błędnego odczytywania pojęcia „rewitalizacja”.

Pan Krzysztof Skalski zauważył, że wiele dofinansowania przepada w miejscach, w których jest ono zbędne. W dyskusji nad tym tematem wziął również udział p. Stanisław Wroński. Pan Krzysztof Skalski podkreślał potrzebę zorganizowania rozmów z Urzędami Marszałkowskimi
w każdym mieście w Polsce i przeprowadzenie takiej samej prezentacji jaką w swoi mieście zorganizowała pani Dagmara Mliczyńska-Hajda, by nie powtarzały się błędy w rewitalizacji, takie jak np. w krakowskiej Nowej Hucie.

W dyskusji ponownie zabrał głos pan prof. Andrzej Grudziński przedstawiając istotną kwestię współpracy między regionami i dużymi miastami, podkreślił potrzebę dzielenia się miast swoim dorobkiem. Zauważył, że istnieją ogromne kontrasty pomiędzy regionami w kraju.

Następnie zabrała głos przewodnicząca zebrania, p. Alina Muzioł-Węcławowicz, ponownie zwracając uwagę na problem niskiej aktywności członków zwyczajnych i wspierających Forum. Zadała pytanie, ile czasu należałoby poświęcić na sprawne działanie. Zauważyła, iż nie ma wystarczającej ilości osób chętnych do obsadzania tematów na studiach podyplomowych i na konferencjach oraz, że stowarzyszenie nie posiada odpowiednio sprawnej komunikacji pomiędzy członkami i miastami.

Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji przewodniczącą wniosła o udzielenie Zarządowi absolutorium. Podjęto w tej sprawie głosowanie (uchwała nr 5). W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Forum Rewitalizacji głosowało już tylko 10 uprawnionych członków (salę opuścili 3 członkowie). Za udzieleniem Zarządowi absolutorium głosowało 7 członków, nie było głosów przeciw, a wstrzymały się od głosu 3 osoby. Przewodnicząca poinformowała o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.

Następnym omawianym punktem po zmianie kolejności był punkt 11 (Dyskusja programowa). Głos zabrał p. Stanisław Wroński podnosząc problem poprawy określania zadań rewitalizacji
w zbliżającym się nowym okresie programowania. Pan Krzysztof Skalski zgłosił problem kompetencji władz na najwyższych szczeblach państwowych; zauważył, że istnieje duży rozdźwięk pomiędzy tym, jak współpraca wyglądała kilka lat temu a jak to się przedstawia teraz. Stwierdził, że wiele się mówi o rewitalizacji, ale z powodu braku zainteresowania władz, nic w tej gestii się nie dzieje. Zadał pytanie jak należy wejść w te kręgi, by przekonać o potrzebie wysłuchania organizacji takich jak Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, by dobrze wydać pieniądze, które w nowym okresie programowania otrzymamy z UE. Następnie głos zabrała pani Dagmara Mliczyńska-Hajda, która zapytała panią prezes Ewę Kiptę, czy udało się nawiązać kontakt telefoniczny z panią Minister Rozwoju Regionalnego by zacieśnić współpracę Ministerstwa ze Stowarzyszeniem. Następnie głos zabrał p. Lech Podbrez zachęcając, żeby pisać o swoich miastach artykuły
i monografie na temat tego, co się w nich dzieje i nad czym obecnie pracujemy. Pan Lech Podbrez zaproponował, że watro byłoby zorganizować warsztaty dla ludzi w rożnym wieku, mające na celu uświadomienie potrzeby rewitalizowania przestrzeni miejskich w różnych aspektach. Wspomniał również, że w Poznaniu taki program już istnieje.

Głos zabrała p. Beata Gawryszewska, mówiąc o planie zorganizowania konferencji w Warszawie na temat skali lokalnej i regionalnej projektowania i planowania wydatków na rewitalizację przestrzeni miejskiej pod kątem krajobrazu. Pan Andrzej Grudziński zauważył, że powstaje coraz więcej lokalnych organizacji działających na rzecz swoich miast, np. „Miasta Ogrody” w miastach Podkowa Leśna i Milanówek, z którymi Forum mogłoby współpracować.

Ponownie głos zabrała p. Dagmara Mliczyńska-Hajda zauważając, iż potrzeba nam współpracy
z innymi organizacjami, które działają na podobnej zasadzie jak Forum. Z niektórymi organizacjami udało się nawiązać kontakt i zaprosić na Seminarium w Nikiszowcu. Część z nich wyraziła ochotę na ożywienie kontaktów ze Stowarzyszeniem Forum Rewitalizacji. Pan Stanisław Wroński wskazał, że w wielu przypadkach organizacje lokalne nie są skażone działalnością polityczną, ponieważ w tych organizacjach członkami są młodzi ludzie, którzy mają wiele zapału do działania. Podobne opinie wyraziły p. Ewa Kipta i p. Dagmara Mliczyńska-Hajda.

Przewodnicząca poprosiła p. Ewę Kiptę o wypowiedź w sprawie współpracy Stowarzyszenia ze Szkołą Wyższą im. Jańskiego. Pani Ewa Kipta oddała w tej sprawie głos nowoprzybyłemu członkowi stowarzyszenia (liczba osób uprawnionych do głosowania od tej pory to 11)
p. Aleksandrze Jadach-Sepioło, która angażowała się w rozmowy ze Szkołą Wyższą im. Jańskiego w sprawie poprowadzenia przez członków Stowarzyszenia seminariów tematycznych dla studentów tej szkoły w ramach studiów o rewitalizacji. Z relacji rozmówcy wynikało, że rozmów nie doprowadzono do końca z powodu rozdźwięku pomiędzy oczekiwaniami Stowarzyszenia a Szkoły Wyższej. Pani Dagmara Mliczyńska-Hajda, wspominając początki rozmów o współpracy ze Szkołą, również określiła ją jako trudną. Podobny był wydźwięk sprawozdania p. Magdaleny Jasińskiej, która w ostatnim czasie prowadziła rozmowy w sprawie studiów podyplomowych z Oddziałem Zabrzańskim Szkoły Wyższej im. Jańskiego. W dyskusji udział wzięły również udział panie Beata Gawryszewska oraz Ewa Kipta, które poparły stanowisko swoich przedmówczyń. Pan Lech Podbrez dodał, iż nie powinniśmy się angażować w kontakty ze środowiskami, które rzeczywiście nie chcą z nami współpracować merytorycznie, ale wykorzystać nasz dorobek nie dając nic lub niewiele w zamian. Dyskutanci przychylili się do decyzji, że nie należy nalegać na kontynuację współpracy ze Szkołą Wyższą im. Jańskiego, tym bardziej, że umowa wstępna miała określony termin związania stron. Pani Aleksandra Jadach-Sepioło dodała, że rezygnując ze współpracy ze Szkołą Wyższą im. Jańskiego sami powinniśmy zorganizować planowane seminarium, wykorzystując plan opracowany przez p. Dagmarę Mliczyńską-Hajda.

Ponownie głos zabrała p. Aleksandra Jadach-Sepioło zachęcając do współpracy z SGH w programie „Europejskie standardy kształcenia w rewitalizacji”.

Następnie głos zabrała p. Joanna Porębska, która zauważyła, że są potrzebne różnorodne szkolenia osób pracujących na rzecz rewitalizacji by potrafiły one ocenić, jak powinna wyglądać rewitalizacja w danej miejscowości, jakie są aspekty prawne w rewitalizacji, w szczególności w związku
z ochroną zabytków, potrzebą budowania partnerstwa organizacji pozarządowych na rzecz ochrony zabytków i jej planowania. Do tematu zakresu merytorycznego szkoleń nawiązały również inne osoby. Pani Beata Gawryszewska poinformowała o planowanych przez siebie inicjatywach związanych z ochroną krajobrazu i przyrodniczymi aspektami rewitalizacji. Panie Ewa Kipta
i Dagmara Mliczyńska-Hajda dodając, że jest potrzeba szkolenia wielu osób w specjalistycznych zakresach spraw związanych z rewitalizacją, podkreśliły, że Forum aktualnie posiada w Lublinie dostęp do sali na terenie kamienicy na Rynku 8, gdzie bez przeszkód raz w miesiącu mogłoby prowadzić szkolenia.

Przewodnicząca przeszła do spraw związanych z wyborami i poszerzeniem składu Zarządu Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji. Wskutek rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Forum
p. Bogusława Hajdy, skład Zarządu powinien zostać uzupełniony o kolejną osobę spośród kandydujących w ostatnich wyborach. Do Zarządu w 2011 r. kandydowała dodatkowo jedna osoba – pani Magdalena Rembeza. Przewodnicząca, razem z p. Prezes Ewą Kiptą zaproponowały, by skład zarządu poszerzyć o p. Magdalenę Rembezę. Przewodnicząca przedstawiła wniosek
o przyjęcie uchwały w tej sprawie (uchwała nr 6). Za uzupełnieniem składu Zarządu Forum Rewitalizacji o osobę p. Magdaleny Rembezy na podstawie paragrafu 15 Statutu Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji głosowało 10 osób, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych
(w chwili głosowania na sali obecnych było ponownie 10 członków Forum z prawem głosowania).

Dalej głos zabrała pani Prezes Ewa Kipta wnioskując, iż potrzebne będzie w nadchodzącym czasie zwiększenie aktywności członków Stowarzyszenia, rozszerzenie kontaktów i współpracy
z Zarządem w sprawach organizacyjnych. Intencją Zarządu Forum było poszerzenie składu Zarządu do 7 osób. Przystępując do tego punktu programu przewodnicząca Zebrania stwierdziła, że niska reprezentacja członków na Walnym Zebraniu, szczególnie, że wobec przedłużających się obrad kilka osób musiało opuścić zebranie, nie daje obecnym dobrych warunków do przekształcenia Zebrania w zebranie wyborcze i wyboru nowych członków Zarządu. Pani Alina Muzioł-Węcławowicz podkreśliła, że członkowie nie będący w Zarządzie powinni angażować w prace Stowarzyszenia, podejmować inicjatywy i organizować przedsięwzięcia w porozumieniu
z Zarządem. Przewodnicząca stwierdziła, iż najlepszym rozwiązaniem będzie poświęcenie kilku najbliższych miesięcy na zastanowienie się, co każdy z członków byłby w stanie zorganizować i kto spośród młodszej generacji członków chciałby silniej zaangażować się w działalność Stowarzyszenia i kandydować do Zarządu. Pani Dagmara Mliczyńska-Hajda stwierdziła, że na wielu przykładach działań członków Stowarzyszenia możemy się przekonać, iż nie trzeba być członkiem Zarządu by brać czynny udział w pracy na rzecz projektów rewitalizacji i organizacji różnych przedsięwzięć.

Pan Lech Podbrez wysunął propozycję poszerzenia składu Zarządu o osobę p. Dagmary Mliczyńskiej-Hajdy, argumentując, że właśnie ona jest jednym z członków najbardziej
i najskuteczniej zaangażowanych w działalność Forum. Jednak p. Dagmara Mliczyńska-Hajda odmówiła kandydowania. Do wniosku o przesunięcie wyborów poszerzających skład osobowy Zarządu Forum i apelu o większe angażowanie się członków w bieżące prace stowarzyszenia przychyliła się pani Prezes Ewa Kipta.

Dalej Przewodnicząca przeszła do omawiania 16 punktu Zebrania poświęconego wolnym wnioskom. Podniesiono kwestię zmian w statucie. Głos zabrał p. Lech Podbrez, który przedstawił stan zaawansowania działań na rzecz zmiany statutu. Zebrał 6 propozycji zmian w statucie zaproponowanych przez członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej. Propozycje te zostaną zredagowane i zamieszczone do wglądu na stronie internetowej, by każdy mógł je przeanalizować i ewentualnie wnieść swoje propozycje poprawek. Pani Dagmara Mliczyńska-Hajda przypomniała, że doświadczenia Forum wskazują, że trudno jest zmieniać statut i że wymaga to dobrego przygotowania.

Następnie przewodnicząca przeszła do omawiania końcowych punktów porządku Zebrania. Pan Prezes Ewa Kipta odczytała pismo otrzymane z Zakładu Geografii Miast i Ludności IGiPZ PAN Warszawie. Instytut prowadzi projekt badawczo-wdrożeniowy pod nazwą: „Odnowione miasta postsocjalistyczne: konkurencyjne i atrakcyjne”. Celem projektu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju miast w krajach byłego Bloku Wschodniego poprzez zmniejszanie dysproporcji i poprawę jakości życia mieszkańców miast postsocjalistycznych i proponuje Forum udział w seminarium dotyczącym modelowych rozwiązań inwestycyjnych i koncepcyjnych dla władz samorządowych oraz uczestnictwo i objęcie patronatem międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt ReNewTown. Głosy w sprawie tej propozycji współpracy zabrali pani Alina Muzioł-Węcławowicz oraz pan Stanisław Wroński.

W związku z brakiem dalszych wniosków, Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków Forum Rewitalizacji, zwołanego na 8 grudnia 2012 r. w Warszawie, zamknęła jego obrady.

 

« Powrót