EN DE

Projekty ustaw

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody

Informacja nie związana bezpośrednio z rewitalizacją ale istotna bo dotycząca zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) dot. wycinki drzew i krzewów. O zmianie z 20 lipca 2010 przeczytaj w materiale.

 

Zmiany zostały opublikowane w ustawie z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 5 lipca 2010r. Nr 119, poz. 804).

 

Najistotniejsze zmiany dot. wieku planowanych do usunięcia drzew i krzewów. Zgodnie z nowelizacją ustawy nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie dla drzew i krzewów, których wiek nie przekroczył 10 lat.

 

Do wniosku na wycinkę oprócz wymaganych dokumentów, należy także dołączyć rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. Ponadto jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza zgodę właściciela nieruchomości, na której rośnie drzewo lub krzew.

 

« Powrót