EN DE

Dokumenty

Składki członkowskie

UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
08.02.2009.
Uchwała nr 1/2009
Zarządu Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji
z dnia 17 stycznia 2009 r
w sprawie wysokości składek członkowskich

Zarząd Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2009 r. podjął uchwałę
następującej treści:
§ 1
Ustala się, że wysokość składek członkowskich dla członków zwyczajnych i wspierających w roku 2009 będzie
taka sama, jak w roku poprzednim, czyli 100 zł dla członków zwyczajnych, 1.800 zł dla członków wspierających -
gmin liczących do 100 tys. Mieszkańców i innych członków wspierających oraz 3.600 zł dla gmin liczących ponad
100 tys. mieszkańców.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu, zobowiązując Prezesa do poinformowania członków o
wysokości składek.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zatwierdził Zarząd Stowarzyszenia:
Aleksandra Czyżewska - Prezes Zarządu
Krzysztof Skalski - Wiceprezes Zarządu
Alina Muzioł-Węcławowicz - Sekretarz Zarządu
Ewa Kipta - Skarbnik Zarządu

« Powrót