EN DE

Definicje

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

 

Działania służące procesom rewitalizacji, mogą uzyskać wsparcie z funduszy strukturalnych UE (maksymalnie do 75% refundacji kosztów kwalifikowanych) oraz dotacji celowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy (do 10% refundacji kosztów kwalifikowanych). Szczegółowe zasady i tryb aplikowania o środki z funduszy strukturalnych na ten cel, zostały opisane w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.

 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które służą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju (NPR) /Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/CSF). Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

 

Realizacja działania 3.3 - Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe - przyczyni się do rozwoju nowych funkcji zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych oraz przywrócenia utraconych funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obiektów i obszarów. Odnowa będzie składała się z kompleksowych działań technicznych takich jak prace renowacyjne, rehabilitacja zabudowy, poprawa funkcjonalności dróg oraz infrastruktury dla pieszych, wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej, w tym renowacja obiektów o wartościach architektonicznych i znaczeniu historycznym zlokalizowanych na rewitalizowanym terenie.
Wsparcie w ramach tego działania będzie dotyczyło także modernizacji, rozbudowy lub budowy na obszarach i w obiektach rewitalizowanych podstawowej infrastruktury tj. infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej spełniającej obowiązujące wymogi prawne, lokalnej infrastruktury drogowej, kompleksowego uzbrojenia terenów pod nowe przyszłe inwestycje, inkubatorów przedsiębiorczości czy też infrastruktury turystycznej i kulturalnej (w tym poprawy i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego) prowadzącej do powstawania trwałych miejsc pracy.

 

« Powrót