EN DE

Definicje

Procedura przygotowania PROM

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH

 


 

1.Zainteresowane strony składają wnioski do Prezydenta, Burmistrza, Wójta lub do Biura Rady Gminy, albo poprzez Radnego.

2.Zarządzeniem Prezydenta, Wójta, Burmistrza wyznaczona zostaje osoba, dalej zwana pełnomocnikiem oraz horyzontalny zespół zadaniowy ds. rewitalizacji.

3.Pełnomocnik ds. rewitalizacji pełni funkcję koordynatora zespołu zadaniowego przygotowującego program rewitalizacji i jest odpowiedzialny za zbieranie wniosków, przygotowanie danych i wyznaczenie obszaru wymagającego rewitalizacji.

4.Horyzontalny zespół zadaniowy ds. rewitalizacji składa się z pracowników Urzędu Gminy z różnych departamentów niezbędnych do przygotowania programu rewitalizacji lub instytucji współpracujących.

5.Burmistrz, Wójt, Prezydent może wnioskować do Rady Gminy o powołanie w ramach Rady Gminy specjalnej komisji ds. rewitalizacji.

6.Rada Gminy powołuje Komisję uchwałą.

7.Komisja składa się z wyznaczonych przez Radę Gminy radnych gminy oraz kluczowych dla rozwoju gminy partnerów społeczno-gospodarczych.

8.Komisja wybiera uchwałę - ze swojego składu - przewodniczącego kierującego jej pracami i ją reprezentującego.

9.W posiedzeniach Komisji udział mogą brać przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego
i Urzędu Wojewódzkiego, członkowie zespołu zadaniowego oraz niezależni eksperci.

10.Do zadań Komisji należy opiniowanie programu rewitalizacji przygotowanego przez zespół zadaniowy i rekomendowanie go Radzie Gminy do przyjęcia uchwały.

11.Do zadań Komisji należy również prowadzenie monitoringu wdrażania programu oraz ocena.

12.Przewodniczący Komisji wnosi pod obrady Rady Gminy program rewitalizacji.

13.Rada Gminy przyjmuje uchwałę program rewitalizacji.

14.Rada Gminy może podjąć uchwałę o przyjęciu dowolnej formy prawnej zarządzającego realizacją programu rewitalizacji (operatora).

 

« Powrót