EN DE

Definicje

Wykluczenie a ubóstwo

Wykluczenie społeczne jest powiązane w sposób istotny z występowaniem ubóstwa. Jednak nie da się postawić znaku równości między zjawiskiem ubóstwa a wykluczeniem społecznym.

Osoby ubogie nie muszą być wykluczone i odwrotnie – osoby wykluczone niekoniecznie są ubogie. Wobec ubóstwa stosowane są różne miary, ponadto ocenie ulega również głębokość tego zjawiska (poverty depth). I tak, np. kategoria minimum egzystencji jest kategorią wskazującą na bardzo silną deprywacją potrzeb materialnych i jeżeli ktoś pozostaje długotrwale w takiej sytuacji, to zagrożony jest nie tylko wykluczeniem społecznym, lecz także poważnymi zakłóceniami natury egzystencjalnej (rozwoju biologicznego). Z kolei kategoria ubóstwa relatywnego nie musi prowadzić do wykluczenia społecznego. Oznacza ona pogorszenie relatywnej pozycji przez wzrost zróżnicowanie dochodów. W tym przypadku istotna jest analiza głębokości tego ubóstwa; odległości pozycji analizowanego przypadku od poziomu przeciętnego, czy typowego.

 

Obszar współwystępowania obu zjawisk; ubóstwa i wykluczenia społecznego jest prawdopodobnie znaczny. Zakres współwystępowania obu zjawisk w Polsce nie był jeszcze przedmiotem badań ilościowych, dostarczających empirycznych dowodów o skali obszarów wspólnych. Sprawę może też komplikować szeroka interpretacja ubóstwa jako zjawiska deprywacji potrzeb nie tylko ekonomiczno–materialnych, lecz także psychologiczno – społecznych i uwarunkowanych kulturowo. W przypadku tak szerokiej interpretacji ubóstwa, zakres współwystępowania obu zjawisk może okazać się bardzo szeroki.

 

Grupy podatne na wykluczenie społeczne:

 

Dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych,

Dzieci wychowujące się poza rodzina,

Kobiety samotnie wychowujące dzieci,

Kobiety pozostające poza rynkiem pracy,

Ofiary patologii życia rodzinnego,

Osoby o niskich kwalifikacjach,

Osoby bezrobotne,

żyjący w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych,

Niepełnosprawni i chronicznie chorzy,

Osoby chorujące psychicznie,

Starsze osoby samotne,

Opuszczający zakłady karne,

Imigranci,

Osoby należące do romskiej mniejszości etnicznej.

 

 

 

 

Grupy poważnie zagrożone wykluczeniem społecznym w Polsce:

 


Dzieci i młodzież wypadająca z systemu szkolnego,

Osoby długookresowo bezrobotne,

Opuszczający wiezienia,

Niektóre kategorie ludności wiejskiej: pracownicy byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych, chłopi nieprodukujący na rynek,

Osoby zagrożone eksmisją z zamieszkiwanych lokali,

Imigranci zarobkowi wchodzący do szarej strefy zatrudnienia,

Osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków,

Bezdomni,

Imigranci utrzymujacy się z pracy nielegalnej,

Osoby należące do romskiej mniejszości etnicznej.

 

« Powrót