EN DE

Ważne informacje

Trwa nabór wniosków na konserwację i rewitalizację zabytków

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło nabór wniosków na dofinansowanie projektów konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego.

Kwota dostępnych środków: 310 350 613 zł.
Nabór potrwa do 16 września 2013 r.
Dofinansowaniu w ramach konkursu mogą podlegać projekty obejmujące: rewitalizacje, konserwację, renowację i adaptację na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem; budowę, rozbudowę, remonty i przebudowę instytucji kultury;
konserwację zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audiowizualnych, w tym filmowych; rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury. O dofinansowanie mogą ubiegać się nastepujące podmioty: państwowe i samorządowe instytucje kultury; publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne; publiczne uczelnie wyższe; archiwa państwowe; jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; kościoły i związki wyznaniowe; organizacje pozarządowe ze sfery kultury.
Projekty w ramach Programu mogą być składane w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.
Szczegółowe informacje o naborze oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie Ministerstwa Kultury:
http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/pages/pl/konserwacja-i-rewitalizacja-dziedzictwa-kulturowego/nabor-i-ocena-wnioskow.php

« Powrót